EN 13779

Uus Euroopa standard EN 13779:2007 keskendub siseõhu kõrge kvaliteedi tagamisele igal aastaajal ja võtab arvesse paigaldamise ja töötamise kulusid. See standard on nüüd rahvuslik standard mitmetes riikides. EN 13779:2007 annab nõutud filtri efektiivsuse, mis tagab kõrge siseõhu kvaliteedi (võttes arvesse ka välisõhu). Välisõhk on jaotatud õhu kvaliteedi järgi kolme kategooriasse alates ODA 1 - õhk on puhas, kuid esineb ajutist saastet nagu õietolm kuni ODA 3 - õhus on kõrges kontsentratsioonis nii gaasilisi saasteaineid kui ka tahkeid osakesi. Tahked osakesed on kõik tahkes ja vedelas olekus osakesed õhus.  Enamikku välisõhu näitajaid iseloomustatakse PM10-ga (osakeste diameeter on kuni 10 μm). Tervise kaitsmise eesmärgil tuleks aga tähelepanu pöörata ka 10 μm-st märksa väiksematele tahketele osakestele. Gaasilised saasteained on CO2, CO, NO2, SO2 ja kergesti lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioonid.

Allolev tabel viitab tavapärastele ainete kontsentratsioonidele välisõhus koos soovitustega, kuidas kategoriseerida õhu kvaliteeti.

Välisõhus sisalduvate ainete kontsentratsioonid  

ÕHU KVALITEEDI KIRJELDUS KONTSENTRATSIOONID* VÄLISÕHU KATEGOORIA
  CO2 (ppm) CO2(mg/m2) NO2 (μg/m2)

SO2(μg/m2)

PM10(μg/m2)  
Maapiirkonnad, kus puudub saaste oht 350 < 1 5 - 35 < 5 < 20 ODA1
Väiksemad linnad 400 1 - 3 15 - 40 5 - 15 10 - 30 ODA2
Kesklinn 450 2 - 6 30 - 80 10 - 50 20 - 50 ODA3

Pange tähele, et enamikes linnades  on saasteainete "normaalne kontsentratsioon" ODA kategoorias 2 või 3. See viitab õhu halvale kvaliteedile. WHO on seadnud eesmärgi, et aastane PM10 keskmine võiks jääda alla 40 μg/m3. Seda eesmärki ei ole veel saavutatud. Enamik eurooplasi veedavad suure osa oma ajast piirkondades, kus õhu kvaliteet vastab ODA 2 või ODA 3-le. Sellest võib järeldada, et efektiivne filtratsioon on tervise seisukohast hädavajalik.

Uus standard klassifitseerib sisõhu kvaliteedi IDA 4-st (madal siseõhu kvaliteet - IAQ) kuni IDA 1-ni (kõrge IAQ). Üks tavapärane meetod IAQ mõõtmiseks on COtaseme uurimine. CO2 tekib inimeste hingamise tulemusena. COtase näitab hästi ventilatsiooni efektiivsust, aga ei iseloomusta õhu absoluutset kvaliteeti. Teine kasutusel olev meetod IAQ hindamiseks on mõõta iga inimese kohta lisandunud välisõhku.  Sellist tüüpi andmeid kasutatakse ventilatsioonisüsteemide iseloomustamiseks. Allolevas tabelis on tavapärased COtasemeid ja soovituslikud inimese kohta lisandunud välisõhu väärtused, mis määravad IAQ. Pange tähele, et kumbki meetod ei võta arvesse gaasiliste ja tahkete saasteainete osakaalu, mis satub hoonesse väljast.

Siseõhu kvaliteedi klassifikatsioon

kategooria kirjeldus CO2 – tase, mis on välisõhu tasemest kõrgem  välisõhu osakaal 
(m3/h/inimese kohta)
tavapärane vahemik, mitte suitsuruumides  
IDA 1 Kõrge IAQ < 400 >54
IDA 2 Keskmine IAQ 400 – 600 36 - 54
IDA 3 Mõõdukas IAQ 600- 1000 22 – 36
IDA 4 Madal IAQ > 1000 < 22

Filtri soovitused EN 13779 järgi

Kui välisõhu kvaliteet on kategoriseeritud annab EN 13779 nõutava filtri klassi, millega saab soovitud IAQ. Filtri klassid on vastavuses EN 779:2002-ga. EN 13779 standard on selge, kui soovite kõrget IAQ-d urbaniseeritud keskkonnas (IDA 1 või IDA 2). Sel puhul on vajalik nii F9 lõplikuks filtratsiooniks kui ka gaasfilter, mis kaitseb gaasiliste(molekulaarsete) saasteainete eest.

 

VÄLISÕHU

KVALITEET

IAQ (SISEÕHU KVALITEET)
IDA 1 (Kõrge) IDA 2 (Keskmine) IDA 3 (Mõõdukas) IDA 4 (Madal)
ODA1 F9 F8 F7 F5
ODA2 F7 /  F9 F6 / F8 F5 / F7 F5 /  F6
ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 F5 / F7 F5 / F6
GF) gaasfilter

 


     
 
 • Linnalises keskkonnas on soovituslik kasutada molekulaarset filtrit(gaasifiltrit). See on ka hea lahendus ODA 3 kategoorias. Gaasifiltrit tuleks kombineerida F8 või F9 tahkete osakeste filtriga.  
 • Hügieeni tõttu soovitataks kasutada kahe etapilist tahkete osakeste filtratsiooni: 
  - Minimaalselt F5, aga soovitatavalt F7 esimese astme korral.
  – Minimaalselt F7, aga soovitatavalt F9 teise astme korral.
  – Üheastmelise filtratsiooni puhul on nõutud F7.
 • Ringleva õhu puhul tuleb kasutada vähemalt F5 kategooria filtrit, et kaitsta süsteemi. Soovitatakse kasutada sama filtri klassi, mis on kasutusel esmasel õhu filtreerimisel.
 • Kaitsmaks õhu väljatõmbeseadmeid ja väljutussüsteeme tuleks kasutada vähemalt F5 filtri klassi kuuluvat filtrit. 
 • Kõigi filtri klasside puhul ei tohiks eemaldusaste langeda allapoole nõutud väärtusi. Alati tasub järele vaadata "tühjaks laetud" seadme eemaldusastet.  "Tühjaks laetud" seadme eemaldusaste on antud, kui filter on testitud vastavalt hetkel kehtivale Euroopa standardile EN 779:2002, mis asendab EN 779.
 • Filtri asendamise intervalli ei tohi valida ainult ökonoomilise kasu järgi. Ka hügieeni tuleb arvesse võtta. Kolme piirangut tuleb tähele panna ja kui üks neist saavutatakse tuleb filter asendada. Piirangud: lõplik rõhulangus, paigaldamise aeg ja filtri töötamise aeg. 
  - Esimese astme filtritele: 2000 tundi töötanud või maksimaalselt 1 aasta paigaldamisest või kui lõplik rõhulangus on saavutatud.
  -Teise või kolmanda astme filtritele: 4000 tundi töötanud või maksimaalselt 2 aastat paigaldamisest või kui lõplik rõhulangus on saavutatud.
  -Väljatõmbe ja ringleva õhu filtrid: 4000 tundi töötanud või maksimaalselt 2 aastat paigaldamisest või kui lõplik rõhulangus on saavutatud.
 • Et vältida mikroobide kasvu tuleks tehas disainida nii, et suhteline õhuniiskus jääb alati alla 90%. Keskmine suhteline õhuniiskus kolme päeva vältel peab olema alla 80% süsteemi kõigis osades(ka filtrites).
 • Gaasifiltrid ei muuda normaalse töötamise juures rõhulangust. Seetõttu soovitab Camfil vahetada IAQ gaasifiltreid pärast 1 aasta möödumist paigaldamisest või 5000 töötunni möödudes.
 
   

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality